سوال اين نيست كه همهء كشورها با سيلي از نامه هاي الكترونيك، اخبار RSS، تلفن هاي اينترنتي و تبادل پيام بر روي وب و يا حتي تماشاي فيلم بر YouTube مواجه شده اند. سوال اينجاست كه همهء اين فعاليت ها چقدر خرج بر مي دارد.

شركت تحقيقاتي Basex تخمين زده است كه تنها در آمريكاي شمالي "سرريز اطلاعاتي" يا information overload حدود 900 ميليارد دلار هزينه بهره وري (يا بهره وري سوخت شده) ايجاد مي كند. اين شركت ماشين حسابي را بر روي سايت خود نصب كرده كه هزينه اين فعاليت ها را براي شركت ها تخمين مي زند. به طور مثال با ورود برخي از معيارها مثل نوع صنعت، تعداد كاركنان و سطح تخصص اينان هزينهء بهره وري بكارگيري ابزار اينترنتي توسط كاركنان شركت را محاسبه مي كند.

شركت Basex كه با شركت اينتل همكاري مي كند، تخمين مي زند كه هر كارمند شركت اينتل به طور هفتگي 8 ساعت بهره وري را ازدست مي دهد كه اين امر مرتبط با اختلال مربوط به جريان داده ها و يا اختلال در درايوهاي داده مي باشد.